ID-Botanica


Oleaceae

Forsythia x intermedia Zabel

Forsythia de Paris

FR : introduit, non naturalisé (trf7)
RE : /
Hybride entre Forsythia suspensa et Forsythia viridissima (wiki)